Verkoopsvoorwaarden

1. De betaling gebeurt contant aan de chauffeur. Indien u een factuur wenst, gelieve dit te bevestigen bij het doorgeven van uw online bestelling of via email, en dit met alle nodige gegevens, firmanaam, adres en BTW nummer.

2. Facturen zijn contant betaalbaar na ontvangst. Bij niet betaling op de vervaldag zal er van rechtswege en zonder enige vorm van ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding worden aangerekend van 10 % op het totaal bedrag. Een nalatigheidsinterest van 9 % zal eveneens worden doorberekend ten laste van de klant, in geval de klant zijn facturen niet betaalt. Klachten of bezwaren moeten binnen de 8 (acht) dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk worden geformuleerd om ontvankelijk te zijn.

3. Afwijkingen op deze voorwaarden zijn alleen dan aan ons tegenstelbaar, wanneer ze door ons schriftelijk werden bevestigd.

4. Het Belgische recht is van toepassing op deze overeenkomst. Enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel zijn bevoegd om kennis te nemen van de mogelijke geschillen.