Privacy Statement

Aandacht: Deze privacyverklaring is op maat gemaakt voor de gegevensverwerkingsactiviteiten van A-A Transferservice NV (verder genoemd ‘A-A Transferservice’). Gelieve deze privacyverklaring niet te kopiëren voor gebruik op uw website. A-A Transferservice zal erop toezien om dit te controleren. Organisaties die een eigen privacyverklaring zoeken dienen hiervoor passend advies te zoeken.

A-A Transferservice verbintenis betreffende uw privacy.

A-A- Transferservice is toegewijd om uw persoonsgegevens te beschermen. Wij verzamelen die persoonsgegevens van u terwijl u deze website gebruikt, om uw vragen te beantwoorden en/of om diensten aan u te leveren, of wanneer leveranciers en/of hun vertegenwoordigers ons contacteren. Onze verbintenis betreffende uw privacy is in overeenstemming met de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking op het verwerken van persoonsgegevens, gewijzigd door de wet van 11 december 1998 tot omzetting van de richtlijn 95/46/EG en de wet van 26 februari 2003 (verder genoemd ‘privacywetgeving’).

Door verder gebruik te maken van onze diensten of deze website en door uw persoonsgegevens te verstrekken, inclusief elke andere informatie, stemt u in met ons gebruik van uw persoonsgegevens zoals bepaald in onze online privacyverklaring.

1. HOE WIJ INFORMATIE OVER U VERZAMELEN

Wij verzamelen eventueel persoonsgegevens (informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon) en andere informatie op de volgende manieren:

• Online formulieren - Wij verzamelen eventueel persoonsgegevens die u verstrekt in de online formulieren op deze website.

• E-mails/Mail-to - Wij verzamelen eventueel persoonsgegevens, inclusief alle informatie die u stuurt naar een emailadres vermeld op deze website.

• Telefoon/Fax/Post - Wij verzamelen eventueel persoonsgegevens en andere informatie die u verstrekt via een van de bovenstaande contactmiddelen, vermeld op de website.

• Cookies - Wij gebruiken COOKIES op deze website.

2. SOORT INFORMATIE DIE WORDT VERZAMELD

We verzamelen enkel uw persoonsgegevens en algemene informatie die noodzakelijk is voor onze werking en activiteiten. Dit omvat, maar is niet noodzakelijk beperkt tot, contactgegevens zoals naam, adressen, telefoonnummers en email adressen.

3. DOELEINDEN VAN HET VERZAMELEN VAN DE INFORMATIE

Wij zullen de informatie die u ons verstrekt verwerken voor de volgende doeleinden, en waar de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan de wetgeving, decreet of verordening.

U beantwoorden

Wanneer u ons een email stuurt via één van de emailadressen op deze website, dan registreren wij uw emailadres, naam en andere persoonsgegevens in uw elektronische boodschap om ons toe te laten te antwoorden op uw vragen.

Deze informatie zal niet worden geopenbaard aan derden tenzij dit wettelijk vereist is.

• Beheer

Wij gebruiken eventueel de informatie die u ons verstrekt om onze relatie met u te beheren en om onze zakelijke activiteiten te vergemakkelijken en te beheren, inclusief om te voldoen aan alle wettelijke vereisten.

• Vacatures

Wij verzamelen eventueel uw CV en motivatiebrief met uw persoonsgegevens (die eventueel gevoelige persoonsgegevens omvatten) die u naar ons stuurt via email met het oog op het solliciteren voor een door ons geadverteerde vacature (gevoelige persoonsgegevens zijn informatie zoals onder andere lidmaatschap van vakvereniging, raciale of etnische afkomst, enz.).

Wij verzamelen ook eventueel uw CV en motivatiebrief die u naar ons stuurt via de post of via email voor een spontane sollicitatie.

Uw persoonsgegevens zullen worden bewaard voor een redelijke periode zolang noodzakelijk voor het verwerken en/of beoordelen van uw sollicitatie voor de huidige positie. Na het voltooien van deze procedure zullen de persoonsgegevens van succesvolle kandidaten worden opgeslagen in het kader van hun arbeidsdossier, tot het einde van hun arbeidscontract, en daarna gearchiveerd voor een periode van 5 jaar zoals vereist in de wet betreffende de arbeidsovereenkomsten van 3 juli 1978. Gegevens van niet succesvolle sollicitanten zullen worden opgeslagen voor een periode van maximaal 3 jaar. Gedurende deze periode zullen we u eventueel contacteren mocht een geschikte positie vrijkomen.

Uw informatie, ontvangen in het kader van een sollicitatie, zal in geen geval worden gebruikt voor ‘direct marketing’.

• Monitoring

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

A-A TRANSFERSERVICE gebruikt deze informatie enkel voor het onderzoeken van bezoekersverkeer en om te tellen hoeveel bezoekers we ontvangen op deze website, dit om de bruikbaarheid en inhoud van deze website kunnen verbeteren. Deze informatie wordt niet gebruikt om een individuele persoon na te gaan en te identificeren, uitgezonderd indien wettelijk vereist.

• Registratie- en bestelformulieren

Wij verzamelen eventueel uw persoonsgegevens en/of andere informatie die u ons verstrekt in de registratie- en bestelformulieren beschikbaar op deze website om u toe te laten uw bestellingen te plaatsen en om ons toe te laten deze bestellingen te verwerken.

• Direct Marketing

Wij verzamelen eventueel ook uw informatie die u ons verstrekt om u direct marketing informatie toe te sturen.

Bestaande A-A TRANSFERSERVICE klanten die voorheen reeds hun persoonsinformatie aan ons gegeven hebben zullen de mogelijkheid krijgen om uit te schrijven (opt-out) van enige direct marketing. Wij zullen uw persoonsgegevens niet doorgeven aan derden uitgezonderd zoals aangegeven in DOORGIFTE VAN PERSOONSGEGEVENS hieronder.

U zult altijd het recht hebben om u kosteloos te verzetten tegen de voorgenomen verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing. Zie RECHTEN hieronder.

4. BEWARINGSTERMIJN

Wij zullen uw persoonsgegevens enkel bewaren voor de periode die noodzakelijk is voor het uitvoeren van het doel van de verzameling of verdere verwerking.

5. DOORGIFTE VAN PERSOONSGEGEVENS

Persoonsgegevens verzameld via deze website worden intern gebruikt binnen onze afdelingen waar relevant en noodzakelijk om u onze producten en diensten te verschaffen, en om uw vragen te beantwoorden.

• Doorgifte aan derden

De informatie gegenereerd door de cookies van Google Analytics wordt opgeslagen op servers van Google in de Verenigde Staten. Deze informatie wordt niet gebruikt om een individuele persoon te identificeren en/of na te gaan.

Google houdt zich aan de ‘US-EU Safe Harbor Framework. De ‘Safe Harbor Privacy Principles’ zijn een middel om ervoor te zorgen dat er een gepast beschermingsniveau is in het verwerken van persoonsgegevens door een organisatie in de Verenigde Staten, een land buiten de Europese Gemeenschap.

We geven eventueel uw persoonsinformatie door aan derden binnen België in het kader van tewerkstelling, boekhouding, marketing van onze diensten naar u en/of voor wettelijke redenen. Deze derden zijn op dezelfde manier verplicht aan de privacywetgeving.

6. COOKIES

Deze website gebruikt eigen session cookies en cookies van derden van Google Analytics.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst door een web server. Zij zijn enkel van u en kunnen enkel worden gelezen door de server die ze bij u heeft geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om u te helpen om de gepaste informatie te bereiken en om uw bezoek af te stemmen aan uw persoonlijke voorkeuren (zoals bijvoorbeeld taalkeuze). U kunt deze cookies weigeren door uw browser hiervoor in te stellen. Als u cookies weigert is het echter mogelijk dat bepaalde diensten of pagina’s op deze website niet beschikbaar zijn voor u.

7. VEILIGHEIDSMAATREGELEN

We zullen alle nodige stappen ondernemen om de technische en organisatorische beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

8. RECHTEN

U hebt het recht om zich kosteloos en zonder motivatie te verzetten tegen direct marketing.

U hebt eveneens het recht op kosteloze toegang tot, verbetering van, en laten verwijderen van uw persoonsgegevens.

U kunt uw recht uitoefenen door een gedagtekend en ondertekend verzoek met een fotokopie van uw identiteitskaart te richten aan:

A-A TRANSFERSERVICE NV

Platijn 20

1730 Asse

of per email met uw elektronische handtekening aan privacy(at)transferservice.be.

9. EXTERNE WEBSITES

A-A Transferservice NV voorziet links naar externe websites. Deze Privacyverklaring regelt enkel de verwerkingsactiviteiten van A-A- Transferservice NV. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor het verwerken van persoonsgegevens door deze externe websites. Gelieve de privacyverklaring van deze externe websites te raadplegen voor informatie betreffende uw persoonlijke levenssfeer.

10. KINDEREN/MINDERJARIGEN

Wij verwerken niet opzettelijk informatie van minderjarigen (iedereen jonger dan 18 jaar).

Minderjarigen zijn welkom om onze diensten aan te kopen. Indien u ons nochtans wenst te contacteren, gelieve dan uw ouders of voogden eerst hierover in te lichten. Om het even welke persoonsgegevens die wij van een kind ontvangen en die wij redelijkerwijs als dusdanig kunnen herkennen, zullen niet door ons worden bewaard.

Wij bevelen ouders en voogden aan om toezicht te houden op het gebruik van het Internet door hun kinderen, en om hen te begeleiden indien zij hierom vragen of indien zij online persoonsgegevens wensen door te geven.

Wij behouden het recht om deze Privacyverklaring af en toe aan te passen wanneer we dit nodig vinden. We zullen u van dergelijke aanpassingen op de hoogte brengen door die op deze pagina aan te passen. Gelieve voor meer informatie over uw privacy contact op te nemen met:

A-A TRANSFERSERVICE NV

Platijn 20

1730 Asse

of per email via privacy(at)transferservice.be

Deze privacyverklaring werd het laatst aangepast op 1 maart 2014.